UNIDADES DIDÁCTICAS FILOSOFÍA

1ª Avaliación

Unidade 1 De que trata a filosofía?

Unidade 2 Quen son eu?

Unidade 3 O ser humano

Unidade 4 Buscando a verdade

2ª Avaliación

Unidade 5 Perdidos no Universo

Unidade 6 Individuo, socialización e cultura

Unidade 7 Sociedade e Estado

3ª Avaliación

Unidade 8 Somos libres?

Unidade 9 A aventura da creatividade

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN.

Estos son os aspectos que o profesor terá en conta para calificar académicamente:

 • Nota de Contidos 80% dividido en Exames 70% e Traballos e controis 30%
 • Nota de Actitude 20% dividido en Traballo en clase 50%, Incidencias 30% e Presentación 20%

Non se fará media con menos de 3 nalgún dos bloques e a media das probas escritas debe ser como mínimo un 4.

As cualificacións son tratadas a través dunha plataforma educativa.

O cálculo da nota ponderada se realiza utilizando a seguinte fórmula: Nota Ex. 1* Valor Ex.1 + Nota Ex.2* Valor Ex.2 + ... / Valor Ex.1 + Valor Ex. 2...

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN.

Dunha materia durante o ciclo ou curso. -

Os alumnos que teñan pendente de recuperación algunha avaliación anterior (1ª ou 2ª) recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas e adaptadas ao modo de aprendizaxe de cada alumno, e que deben axudarlle a alcanzar os obxectivos. A realización das devanditas actividades, nos prazos e forma que se lle establezan, contará un 30 % da nota de recuperación, que se completará no 70 % restante coa nota obtida nunha proba obxectiva. -

Aqueles alumnos que amosen grandes dificultades prepararán a materia realizando pouco a pouco as actividades propostas durante as horas de apoio.

- A recuperación da 3ª avaliación será realizada xunto cos exames de recuperación finais de xuño.

Avaliación ordinaria e extraordinaria

Na avaliación ordinaria os alumnos poderán recuperar os contidos das avaliacións que teñen suspensa. Aqueles alumnos que non recuperen na avaliación ordinaria de xuño deberán presentarse de toda a materia no mes de setembro.

Da materia pendente do curso anterior

Os alumnos coa materia suspensa de cursos anteriores terán un material de reforzo facilitado polo profesor dos contidos traballados nos cursos anteriores. Estas actividades poderán ser realizadas na casa e entregadas ao profesor no prazo establecido para poder correxilo, ainda que é preferible que sexan realizadas no Colexio durante as horas de apoio do profesor da materia, para un mellor e cercano seguimento. Os alumnos contarán ademáis coa convocatoria extraordinaria que se estableza para a superación de obxectivos de materias pendentes de cursos anteriores.

NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS, CADERNOS (Portfolio) E EXAMES.

 • CADERNOS (Portfolio) E APUNTES

1) A presentación debe ser limpa e ordenada coidando marxes e separacións entre liñas, parágrafos e exercicios.

2) A escritura deberá ser clara e lexible.

3) Prestar especial atención a non cometer faltas de ortografía.

 • TRABALLOS

1) A presentación do traballo farase en folios brancos escritos a man ou en formato dixital segundo as consignas do profesor e as normas de presentación do caderno.

 • Os traballos deberán constar de:
 • Portada
 • Índice
 • Contido
 • Bibliografía /WEBGRAFÍA
 • Contraportada

3) En relación á escritura e ortografía, teranse en conta as normas anteriores.

4) Nos traballos non se admitirán abreviaturas nin "xergas".

 • EXAMES

NORMA

SANCIÓN

 • A presentación e escritura segundo as normas anteriores

1) Influirá na nota e poderase chegar a baixar ata -1

· Prestar especial atención a non cometer faltas de ortografía

2) En todas as áreas baixarase 0,1 por falta de ortografía ou acento ata un máximo de 1 punto, a excepción da lingua galega e castelá que terán un criterio especial.

3) Os exames deberán presentarse en bolígrafo azul ou negro a excepción daqueles nos que o profesor permita outra opción

3) Influirá na nota e poderase chegar a baixar ata -1.


Buscando palabras inspiradoras, con Elsa Punset