UNIDADE 2 QUEN SON EU?

Que tedes que saber?

Estándares de aprendizaxe Lomce

 FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como personalidade, temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia, condutismo, cognitivismo, psicoloxía humanística, psicanálise, e elabora un glosario con eses termos.

 FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a personalidade.

 FIB2.3.1. Coñece as teses fundamentais sobre a personalidade e argumenta sobre iso.

 FIB2.4.1. Le textos literarios nos que se analiza a personalidade dos personaxes, identifica os trazos e os tipos de personalidade, e reflexiona por escrito sobre a temática.

 FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente.

 FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios ou científicos cuxo punto de reflexión sexa a herdanza adquirida na formación da personalidade, incidindo no autocoñecemento.

 FIB2.7.1. Investiga e selecciona información significativa sobre conceptos fundamentais de filosofía da mente.

 FIB2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimento, necesidades primarias e secundarias, autorrealización, vida afectiva e frustración.

 FIB2.9.1. Explica as teses máis importantes da teoría cognitiva acerca do coñecemento e a motivación.

 FIB2.10.1. Explica as ideas centrais da teoría humanística sobre a motivación e expresa a súa opinión razoada ao respecto.

 FIB2.10.2. Explica e compara a visión sobre a motivación da teoría cognitivista e a da teoría humanística sobre a motivación.

 FIB2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos breves e significativos de autores salientables sobre as emocións, e argumenta por escrito as propias opinións.

 FIB2.12.1. Analiza textos e diserta sobre a incidencia das emocións, como a frustración, o desexo ou o amor, entre outras, na conduta humana.

 FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das emocións para estimular a aprendizaxe, o rendemento, o logro de obxectivos e a resolución de problemas, entre outros procesos.

 FIB2.14.1. Analiza textos en que se describe o papel das emocións como estímulo da iniciativa, a autonomía e o emprendemento.

FIB2.15.1. Desenvolve de forma colaborativa un glosario para publicar en internet, coa terminoloxía filosófica da unidade

 FIB4.4.1. Identifica as dúas posibilidades de aplicación da racionalidade teórica e práctica.

 FIB4.5.1. Explica as teses centrais da teoría da intelixencia emocional.

 FIB4.5.2 Argumenta a relación entre a razón e as emocións.

Actividade Introductoria:

Dinámica SUPERHEROES

Canción María Carey /HERO

Carta da profesora de filosofía aos seus alumnos:

Cada época tiene sus dioses

Construímos nuestra personalidad de las experiencias, de lo que no significa nada...a ...la violencia más absoluta.

Inteligencia Emocional

PALABRAS CLAVE

Persoa

Personalidade

temperamento

carácter

ambiente

signo de pertenza

psicanálise

incosciente

iso/eu/supereu

hábito

patrón de conduta aprendido

estado anímico

teoría sociocognitiva

teorías do trazo

biotipo

Subxectividade/Difusividade/Bipolaridade/Exterioridade

Intelixencia Emocional

Motivación

autoconcepto

autoestima

Identidade difusa/hipotecada/moratoria/lograda.

PENSAMENTOS NEGATIVOS

Convierte tu muro en un peldaño"

Pistas para tener buenas conversaciones

PREPARO O MEU EXAME DA UNIDADE 2

1. Definicións dos termos filosóficos II e Palabras clave

2. Esquema da personalidade.- De onde procede o termo "persoa"

3. Esquema das teorías da personalidade

4. Que é a Intelixencia Emocional?

5. Daniel Goleman

6. En quen se baseou Daniel Goleman?

7. É necesario educar os sentimentos? Con que propósitos.

8. Que é a motivación?

9. Que temos que ter en conta cando falamos de motivación?

10. Que é a pirámide de Maslow?

11. Que é autoestima e autoconcepto

12. Tipos de identidade: Difusa, hipotecada, moratoria e lograda. Con cal te identificas ti e porque?

13. Que é o concepto de "dignidade" para Kant?