UNIDADE 1 DE QUE TRATA A FILOSOFÍA?

Que tedes que saber?

Estándares de aprendizaxe Lomce / Que temos que saber ao rematar a unidade 1

§ FIB1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia ou prexuízo, e elabora un glosario con eles.

§ FIB1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argumentar, interpretar, razoar, analizar, criticar, descubrir e crear.

§ FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a explicación racional e a mitolóxica, en comparación tamén con algunhas características xerais das filosofías orientais.

§ FIB1.2.2. Le textos interpretativos e descritivos da formación do Cosmos e o ser humano, pertencentes ao campo mitolóxico e ao campo racional, e extrae semellanzas e diferenzas nas formulacións.

§ FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas presocráticas á pregunta polo arché, coñece os seus autores e reflexiona por escrito sobre as solucións de interpretación da realidade expostas por Heráclito, Parménides e Demócrito.

§ FIB1.4.1. Compara a interpretación do ser humano e a sociedade defendida por Sócrates coa exposta por Protágoras, e argumenta a súa propia postura.

§ FIB1.5.1. Realiza pequenos ensaios, argumentando as súas opinións de xeito razoado, no que pretenda dar sentido a algún conxunto de experiencias.

§ FIB1.6.1. Diserta sobre as posibilidades da filosofía segundo as súas funcionalidades.

PALABRAS CLAVE A ESTUDAR NESTE TEMA

* FILOSOFÍA * ÁPEIRON * ARJÉ * LÓGOS

* SER  * ÁTOMO  * RETÓRICA  * RELATIVISMO

* PALI  * VEDAS * DARSANA * KARMA

* HUMANISMO * EMPIRISMO * ILUSTRACIÓN

* POSITIVISMO * FENOMENOLOXÍA

* HERMENÉUTICA

AUTORES CLAVE:

* TALES DE MILETO * ANAXIMANDRO* ANAXÍMENES* HERÁCLITO * PARMÉNIDES  * DEMÓCRITO * EMPÉDOCLES

* SOFISTAS- Protágoras "O home é a medida de todas as cousas" RELATIVISMO

3 saberes sofistas: 

ORATORIA, 

RETÓRICA,

 ÉTICA vs POLÍTICA

*SÓCRATES "Só sei que non sei nada"

* CONFUCIO, LAO-TSE, BUDA

*ESTOICOS  * EPICUREOS

* AGOSTIÑO DE HIPONA

* SAN TOMÉ DE AQUINO

* DESCARTES

* JOHN LOCKE

* VOLTAIRE, MONTESQUIEU, ROUSSEAU

* HUME

* IMMANUEL KANT

La filosofía de Occidente vs La filosofía de Oriente

13 consejos de BUDA

https://www.youtube.com/watch?v=HkPpqNcQvDs


Tarefa cooperativa 1

Realizar unha liña do tempo cos autores e as etapas da historia ás que pertencen en grupo base.

As filosofías Orientais

Imos analizar as diferentes filosofías partindo de algúns contos orientais.

Os filósofos da Idade Media: SAN AGUSTÍN e SANTO TOMÁS

DEMOSTRAR A EXISTENCIA DE DEUS