UNIDADE 4  AS ACTIVIDADES INDUSTRIAIS

CONCEPTOS CLAVE

Que é a Industria?

Cales son as etapas da historia da industria?

Principais tipos de industria: Pesada, semilixeira e lixeira (Actividades tradicionais- Actividades de alta tecnoloxía)

Fontes de enerxía utilizadas pola Industria

Investigar FUKUSHIMA

Tecnoloxía. Tipos

Factores da localización Industrial

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS/Novos países industrializados.

Tendencias da actividade Industrial: Positivas e negativas.

Realización do mapa mental.

Revolución Industrial

A que chamamos revolución Industrial?