UNIDADE 6 INDIVIDUO, SOCIALIZACIÓN E CULTURA (UNIDADE 6 DO LIBRO)

Estándares de aprendizaxe 

 FIB3.1.1. Define e utiliza conceptos como individualidade, alteridade, socialización, estado de natureza, dereitos naturais, contrato social, respecto, propiedade, Estado, lexitimación, institucionalización, rol, status, conflito e cambio social, e globalización.

 FIB3.2.1. Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de sociedade, facendo referencia aos compoñentes socioculturais que hai no ser humano.

 FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos culturais, como son as institucións, as ideas, as crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc.

 FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a internalización dos contidos culturais dunha sociedade; é dicir, a nivel biolóxico, afectivo e cognitivo.

 FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e secundaria.

 FIB3.5.1. Explica as teses fundamentais sobre a orixe da sociedade e o Estado

Que teño que saber ao rematar a unidade?

1. Que significa "individuo"?

2. O ser humano como animal cultural.

3. O ser humano como animal social.

4. O proceso de socialización.

5. Tipos de sociedade segundo os seus grupos culturais.

6. Cultura e civilización.

PALABRAS CLAVE

individualidade, alteridade, socialización, estado de natureza, dereitos naturais, contrato social, respecto, propiedade, Estado, lexitimación, institucionalización, rol, status, conflito e cambio social, e globalización. 

PELÍCULA CRASH