UNIDADE 4 BUSCANDO A VERDADE

DECARTES "COGITO ERGO SUM"

PIENSO, LUEGO EXISTO

* A teoría do coñecemento-Filosofía do coñecemento.

Estándares de aprendizaxe

*Definine e utiliza as palabras clave da unidade (razón, abstración, utilidade, dogmatismo...)

* Define racionalidade e explica as súas características.

*Explica a concepción sobre as posibilidades da razón. Razón teórica e Razón práctica.

* O papel do erro na procura da verdade.


A VERDADE

Preguntas tipo Unidade 4  A VERDADE

1. Que dous elementos interveñen no proceso do coñecemento?

2. Cando se produce o coñecemento?

3. Que é a APREHENSIÓN?

4. É posible realizar a apropiación do obxecto sen linguaxe? Sen conceptos ou palabras? Explica a túa postura.

5. É posible coñecer sen linguaxe? 

6. É o desexo de "saber" unha característica do ser humano?

7. Cal é o motor genuino da Filosofía?

8. A que chamamos abstración? 

9. Que inflúe nas visións que temos dos obxectos?

10. Explica a teoría do coñecemento en Aristóteles.

11. Que é a Gnoseoloxía?

12. Que é a Epistemoloxía?

13. Que tipos de coñecementos temos? Cal é o mellor coñecemento? Porque?

14. Que é o dogmatismo? e o relativismo?

15. "A PIZARRA É VERDE", dende o punto de vista de un físico ou dende o noso. Que cor ten realmente a pizarra, se sabemos que para o físico a pizarra realmente rexeita a cor verde, aínda que nós a vemos verde? Como podemos explicar esta diferenza? Que ten que ver co problema da verdade?

116. A que chamamos PRAGMATISMO?

17. Que significa a verdade como correspondencia?

18. Explica a verdade como perspectiva. Ortega e Gasset

Disertación "Luces e sombras da razón" páxina 91