UNIDADE 9 OS INICIOS DA IDADE MODERNA

UNIDADE 9 : As orixes da Idade Moderna 

Indicadores de logro (que tedes que saber ao rematar iste tema)

 XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.).

 XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos.

 XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis Católicos.

 B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.

 XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e a súa colonización.

 XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.

 XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América.

Esquemas a realizar:

Cambios económicos

Transformacións sociais

Transformacións Políticas (Instrumentos das Monarquías Autoritarias e principais reinos europeos)

A Monarquía dos Reis Católicos. 

As grandes exploracións

A América Precolombina (Incas, Maias e Aztecas)


OS REINOS EUROPEOS

1.- Busca información sobre acontecementos doutros reinos europeos:

A guerra dos Cen Anos:

A guerra das Dúas Rosas:

O reinado de Iván III en Rusia:

A dinastía de Avis en Portugal:

Define os conceptos importantes: 

 • Rexencia: 
 • Corrixidor:
 • Chancelaría:
 • Contadoría:
 • Santa Irmandade:
 • Ordes militares:
 • Vicerrei:
 • Conversos:
 • Mouriscos:
 • Inquisición:
 • Sefardís:
 • Capitulacións de Granada:
 • Secretarios reais:

Actividade de motivación. O contexto dos grandes descubrimentos xeográficos

Unidade 9 As orixes da Idade Moderna- Traballo sobre a Política interior e exterior dos Reis Católicos

1. Como se conquistou o último territorio que estaba en poder dos musulmáns?

2. Quen foi Xoana a Beltranexa?

3. Que intereses levaron a Coroa de Castela a orientarse cara ao océano Atlántico?

4. Observa o mapa e contesta as preguntas:

· Explica como se vincularon os territorios de Inglaterra, os Países Baixos, Austria, Borgoña e Portugal coa monarquía dos Reis Católicos.

· Cara a que zonas se orientou a expansión da Coroa de Aragón?

Traballo sobre INCAS, MAIAS E AZTECAS

1. Relaciona cada afirmación coa cultura precolombiana correspondente.

· Unha da súas cidades máis importantes era Tikal: .......................................

· O principal gobernante desta sociedade era chamado tlatoani: .......................

· A súa principal deidade era Viracocha: ......................................................

· A capital do seu imperio era Cuzco: ..........................................................

· Habitaban a península do Iucatán: ............................................................

· A súa escritura baseábase en debuxos, cos que representaban cuestións políticas, relixiosas ou administrativas: ......................................................

· Entre os séculos iii e viii a súa cultura alcanzou o máximo apoxeo: .................

· Un dos seus deuses principais era Quetzalcóatl: .........................................

· A súa capital era Tenochtitlan: .................................................................

· Construíron unha importante rede de calzadas: ..........................................

· A súa escritura era xeroglífica: .................................................................

· Unha das súas cidades-estado era Maiapán: ..............................................

· Unha parte do imperio abarcaba os actuais Ecuador e Perú: .........................

· Á chegada dos españois esta cultura estaba en decadencia: ..........................

2. Le o texto e logo contesta as seguintes preguntas.

A grandeza de Cuzco deixou atónitos a todos: enormes palacios de verdosas pedras de andesita, amplísimas canchas e plataformas, abertas pampas, regulares rúas empedradas e a riqueza dos interiores cheos de mantas tecidas. Bastante prata e pouco ouro era o botín que lles correspondería aos 480 homes que alí entraron.

 • De que civilización se está falando no texto?
 • Segundo a descrición, dirías que estamos a falar dun lugar rural ou cun desenvolvemento urbanístico? Cres que se trataba dunha cidade organizada?
 • Que ían facer os conquistadores con todas as riquezas que encontraron?

3. Explica as características da sociedade inca.


REPASO

1. Transformacións políticas, sociais e económicas da IDADE MODERNA

2. Principais reinos europeos da I. M.

3. Monarquía dos Reis Católicos. Con que institucións afianzaron o seu poder? Política exterior e interior. Política de Uniformidade relixiosa.

4. Grandes descubrimentos xeográficos. (Causas, principais exploracións, Tratado de Tordesillas)

5. Civilizacións precolombinas: Incas, Maias e Aztecas (Avaliarase mediante traballo de caderno)

TRABALLO VOLUNTARIO PARA SUBIR NOTA

Realiza o esquema do final do libro, no teu caderno, con marxes, boa letra, fotografías e debuxos e podes sumar 0´5 na nota do exame. Presenta o caderno o día do exame á profe.