UNIDADE 10 RENACEMENTO E REFORMA

Estándares de aprendizaxe

 XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos.

 XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.

 XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.

RENACEMENTO

Características xerais do Renacemento- Volta a Antigüedade (Grecia /Roma)- Búsqueda da Beleza- Rexeitamento do Gótico (polas desproporcións)- MECENAS persoas que pagan aos artistas para que fagan as obras de arte. 

                                      Quattrocento                                                                          Cinquencento 


Século                            Século XV                                                                                   Século XVI
Cidade máis influente        FLORENCIA                                                                               ROMA 

LEONARDO DA VINCI

REFORMA

Características fundamentais do Renacemento Italiano.

 Principais autores e principais obras de arte.

Características xerais do Renacemento

- Volta a Antigüedade (Grecia /Roma)

- Búsqueda da Beleza

- Rexeitamento do Gótico (polas desproporcións)

- MECENAS persoas que pagan aos artistas para que fagan as obras de arte.

                                                 Quattrocento                                                      Cinquencento

Século                                            Século XV                                                    Século XVI

Cidade máis influente                  FLORENCIA                                                 ROMA, Venecia

Arquitectura: características

Elementos clásicos: Arcos de Medio punto, Bóvedas de Canón, columnas clásicas (Dórica, Jónica e Corintia)

Búsqueda das proporcións entre os edificios e o Corpo humano.

Arquitectura: principais artistas e as súas obras

BRUNELLESCHI Cúpula de la catedral de Florencia

ALBERTI Sta María la Novella

BRAMANTE, MIGUEL ANXO E MADERNO Basilica de San Pedro

(Venecia) VILLA de ANDREA PALLADIO

Pintura: características

Técnicas empregadas:

Perspectiva: Técnica que permite darlle volume e profundidade ás obras.

Claroscuro: Técnica que permite dar luces e sombras, graduación da cor, introducir cores que dan sensación de afastamento.

Escorzo: Técnica que consiste en presentar as figuras de maneira perpendicular ao espectador.

Sfumato: Técnica que dilue os contornos para crear profundidade

Preocupación pola proporción e a beleza ideal.

Búsqueda de novos temas ademáis do relixioso, seres mitolóxicos, retratos, paisaxes e nus.

Pintura: principais artistas e as súas obras

MASACCIO primeiro en aplicar a perspectiva,

MANTEGNA Cristo Morto

BOTICCELLI

O nacemento de Venus

LEONARDO DA VINCI sfumato

O home de Vitrubio

A Gioconda /Mona Lisa

MIGUEL ANXO frescos da Capela Sixtina

RAFAEL A Escola de Atenas

TIZIANO A Venus de Urbino

Escultura: características

- Interés pola Antigüedade

- Proporción e estudos anatómicos

- Retratos e escultura ecuestre

- Materiais: Bronce e Mármore

Escultura: principais artistas e as súas obras

GHIBERTI Portas do Baptisterio da catedral de FlorenciaDONATELLO David

MIGUEL ANXO BUONARROTTIPiedade, Moisés, David


EXPANSIÓN DO RENACEMENTO (A partir do século XVI)

PAÍS                                                             ALEMANIA                           ARQUITECTURA

 ALBERTO DURERO

Adán e Eva

Adoración dos Magos

ESPAÑA 

ESTILO HERRERIANO

O Escorial (Madrid)

Nosa Sra da Antiga (Colexio PP. Escolapios Monforte)


ESTILO PLATERESCO

Fachada na Universidade de Salamanca


ESTILO CLÁSICO

PALACIO DE CARLOS I -Granada

PINTURA

O GRECO

O enterro do Conde de Orgaz

O Cabaleiro da man no peito

ESCULTURA

BERRUGUETE

O Sacrificio de Isaac