UNIDADE 2 A ACTIVIDADE ECONÓMICA DA SOCIEDADE

Estándares de aprendizaxe

 XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

 XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico.

Que é a ECONOMÍA?

A economía e o conxunto de bens, servizos e actividades que constitúen a riqueza dun territorio.

CONCEPTOS CLAVE

Influenza do espazo na economía e viceversa.

XEOGRAFÍA ECONÓMICA

PIB

PIB per cápita

DESIGUALDADES ECONÓMICAS

FASES

SECTORES

AXENTES DA ECONOMÍA

FACTORES DE PRODUCIÓN

IMPACTOS SOBRE O TERRITORIO

QUE É A ECONOMÍA DE MERCADO?

CAPITALISMO

LIBRE COMPETENCIA

LEI DA OFERTA E DA DEMANDA

VANTAXES E DESVANTAXE DA ECONOMÍA DE MERCADO

A NOVA ECONOMÍA VIRTUAL

AS ENERXÍAS DO FUTURO: ENERXÍAS RENOVABLES

INNOVACIÓN E CREATIVIDADE

DA INDUSTRIA AOS SERVIZOS


PAÍSES ATENDENDO AO SEU DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO


XOGO PASAPALABRA SOBRE AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Mapa mudo para practicar:

PARTE PRÁCTICA-TRABALLO TEMA 2

PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA


Presentación oral dun país na clase. 

Só poderedes levar un A4 con fotografías sobre o que investigaches dese país. O entregaredes na data que se indique en educamos. Valorarase a orixinalidade da presentación.