Avaliación-UNIDADE 3 A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

ACTIVIDADE DE SÍNTESE (AULA)

1. Sinala se as seguintes afirmacións son V o F

A - Na economía preindustrial a enerxía principal era o carbón.

B - O invento clave da Revolución Industrial foi a máquina de vapor.

C - O sistema Norfolk foi un novo sistema que se aplicou á industria téxtil.

D- Os grandes propietarios ingleses apropiáronse dos terreos comunais e transformáronos en espazos abertos.

E- O ferro utilizouse fundamentalmente para a construción de apeiros de labranza.

F- O réxime demográfico antigo caracterizábase por altas taxas de mortalidade e baixas de fecundidade.

G- Os cultivos forraxeiros utilizábanse para a alimentación do gando.

H- Os grandes propietarios ingleses tiñan unha mentalidade rendeira.

I -O liberalismo económico baseábase na non intervención do Estado na economía.

2. Aquelas respostas que marcaras como falsas, redáctaas como verdadeiras.


Palabras Clave- Revolución Industrial

Reino Unido

Revolución agraria

Revolución demográfica

éxodo rural

capitalismo

máquina de vapor- Ferrocarril

Factoría-Medidas proteccionistas-produción

Navegación fluvial-materia prima-produto manufacturado

sociedades anónimas-acciones-trust-taylorismo

aranceis-importacións

proletariado-clase media

realismo

ludismo-sindicato-patronal

socialismo utópico vs socialismo científico (MARXISMO)

LOITA DE CLASES

1. Relaciona cada inventor co seu invento ou avance tecnolóxico, e viceversa. A continuación, contesta as preguntas.

INVENTOR                                      /   INVENTO/                                           PREGUNTAS

Samuel Morse                                                                                        Entre que dúas cidades se

                                                                                                           realizou a primeira transmisión?


                                                                    Teléfono                        Houbo máis dun inventor do                                                                                                                    teléfono?


John Kay                                                                                            Que aplicación práctica tivo?


Carl Benz                                                                                           A partir de que época  

                                                                                                            se desenvolveu este invento?


Carril Vignoles                                                                                        Que características 

                                                                                                               técnicas ten este invento?


George Stephenson                                                                            En que ano se deseñou a 

                                                                                                          primeira liña e entre que cidades?Henry Bessemer                                                                                   Que consecuencias tivo?


                                                     Primeira ponte de ferro                 En que ano? Sobre que río? En                                                                                                                  que país?

                                    

                                                     Cinematógrafo                                  En que ano?Abraham Darby I                                                                         Con que sector industrial se                                                                                                                     relaciona este descubrimento? 

                                                                                                     Que consecuencias tivo?