UNIDADE 5 O SER HUMANO E O MEDIOAMBENTE      UNIDADE 6 INTRODUCIÓN Á HISTORIA

UNIDADE 5 O SER HUMANO E O MEDIOAMBIENTE

Avaliarase polo caderno.

Traballo a realizar:

Esquema do tema 7 do libro "O ser humano e o Medioambente"

Canción de denuncia/Ideas centrais da canción, que queren reivindicar os intérpretes da canción/Redacción final.

Unidade 6 Introdución á Historia

Estándares de aprendizaxe

  • XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.
  • XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
  • XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais.
  • XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre.
  • XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
  • XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.
  • XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

Que non cunda o pánico!  Pensade na historia como nunha gran AVENTURA 

EVOLUCIÓN

Repaso de números romanos

Fontes históricas

Que é a historia?

Atlas 

Atlas Histórico Mundial Interactivo desde 3000 a.C.