UNIDADE 5 O SER HUMANO E O MEDIOAMBENTE      UNIDADE 6 INTRODUCIÓN Á HISTORIA

UNIDADE 5 O SER HUMANO E O MEDIOAMBIENTE

Que tedes que saber?

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.

Avaliarase polo caderno.

Realizaredes 3 tarefas:

1. Esquema do tema 7 do libro "O ser humano e o Medioambente" / Vale mapa mental do tema

2. Canción de denuncia/ Ideas centrais da canción, que queren reivindicar os intérpretes da canción/Redacción final.

3. Buscar nalgún periódico algún problema medioambiental. Describilo coas vosas palabras.

Unidade 6 Introdución á Historia

Estándares de aprendizaxe

  • XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.
  • XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
  • XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais.
  • XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre.
  • XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
  • XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.
  • XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

Que non cunda o pánico!  Pensade na historia como nunha gran AVENTURA 

EVOLUCIÓN

Repaso de números romanos

Fontes históricas

Que é a historia?

Atlas 

Atlas Histórico Mundial Interactivo desde 3000 a.C.