2ª AVALIACIÓN- UNIDADE 5 A XEOGRAFÍA DOS SERVIZOS

A evolución dos transportes hoxe en día.

As cidades do futuro?

"A XEOGRAFÍA DOS SERVIZOS"

Palabras clave

Sociedade Postindustrial

ESTADO DE BENESTAR

Economía informal

sector terciario

Tecnoloxía

sector financieiro

quen presta os servizos: privados ou públicos

uso ao que se destinan os servizos:

* para empresas

* para o consumidor

* servizos sociais

* servizos de distribución

Segundo a necesidade de cualificación ou non

* Avanzados

* Banais

Localización dos servizos:

* Distritos de negocios

* Administracións públicas

*Comercio e servizos á poboación

áreas comerciais e espazos de ocio

Comercio: Almacenitas e retallistas

Exportacións e Importacións

BALANZA COMERCIAL

Comercio polo miúdo:
* Pequeno Comercio

* Cadeas de distribución

* Franquías

Lugares:

Hipermercados

Centros comerciais

Parques comerciais

INTERNET

Ola chicos e chicas! para rematar cos temas de sectores, aplicaremos o que estudamos e Colleremos a idea do Proxecto de Rosa Liarte do IES Cártima. Para tratar de facer unha cidade sustentable no noso entorno Monforte de Lemos. Podedes incluír as vilas da comarca de "Terra de Lemos"

TRABALLO SOBRE A CIDADE SUSTENTABLE- Cooperativo en parellas/ cada parella do grupo base ten que traballar 7 aspectos dos totais do proxecto. Para logo poñelo en común nunha exposición do GRUPO BASE COOPERATIVO DE AULA

(Este traballo avaliarase cunha rública)


"PROXECTO MONFORTE CIDADE SUSTENTABLE"

CHEK LIST

1. ELECTRICIDAD

PARQUE EÓLICO-CENTRAL TERMOSOLAR

2. AGUA

Extración básica de auga

Xestión de augas residuais

Tuberías e depuradora de auga

3. XESTIÓN DE RESIDUOS

Vertedeiro

Centro de reciclaxe

Incinerador

4. POLICÍA

Parque de bombeiros

Policia, comisaría e distrito policial

5. EDUCACIÓN

Concellería de Educación

Colexios Públicos e concertados

Institutos

Universidade

6. Goberno

Alcaldía

Concello

7. Banca

Caixas de Aforros

Bancos

8. PARQUES

9. MONUMENTOS

10. FÁBRICAS (TODAS)

11. TRANSPORTES

12. TURISMO

13. OCIO

Cine

Fútbol

...

RÚBRICA DE AVALIACIÓN 

Traballo por proxectos en Ciencias Sociais: Xeografía e Historia en Secundaria

Rúbrica para avaliar o traballo en grupo.

CATEGORÍA

4 Sobresaínte

3 Notable

2 Aprobado

1 Insuficiente


Traballo

Traballan moito e con moi boa organización

Traballan. Algúns fallos de organización

Traballan, mais sen organización

Apenas traballan. Sen interés

Informe (Teñen que estar todos os aspectos da CHEK  LIST)

Información completa engadindo datos adicionais.

Presentación de produtos finais pautados ao inicio do traballo.

Información completa con algunha imprecisión

Con imprecisiones. Falta información

Apenas desenvolvido. Non amosan interés.


Explicación oral

Explicación moi completa

Explican todo mais falta información

Fan algunha explicación mais non está completa

Non hai explicación.

Falta interés


Creatividade

Presentan os produtos finais dun xeito moi creativo e innovador

Hai innovación mais non é totalmente adecuada ao tema.

Hai algunha innovación máis non está ben explicada ou non é entendible.

Non hai ningunha innovación.

Falta de interés.


Nome do alumno ou alumnos: ____________________________________________________________Curso:_____

4- Sobresaínte-10

3-Notable-7

2-Aprobado-5

1-Insuficiente-3

Non presentado ou non realizado-1-Insuficiente-1

Realizarase unha avaliación en grupo e unha avaliación individual en base as aportacións individuais de cada alumno. A nota final será unha media aritmética de ambas.