UNIDADE 7 DESIGUALDADE E COOPERACIÓN

Preguntas Iniciais

1. Como é o acceso á vivenda en países desenvolvidos?

2. Que diferenza hai entre guerra e conflito armado?

3. Se hoxe en día se producen alimentos suficientes para soster a toda a poboación mundial, cales son as causas que explican a fame no mundo?

4. Que tipos de conflitos existen no mundo actual?

5. A pobreza fai que a atención sanitaria sexa deficiente en moitas rexións, pero hai outras causas. Explica cales son.

6. Que avances se conseguiron nos últimos anos relacionados co Obxectivo de Desenvolvemento do Milenio dedicado a acabar coa fame?

7. Escribe verdadeiro ou falso.

  • A ausencia de seguridade cidadá non depende do factor xeográfico senón da percepción de seguridade.
  • A delincuencia é máis común en grandes cidades de países cun sistema xudicial corrupto e nas zonas onde se tolera o uso de armas de fogo.
  • A maioría dos atentados terroristas teñen lugar en Europa Central, Asia e Norte de África, aínda que poden afectar a calquera país do mundo.
  • As guerras civís prodúcense porque os gobernos non son capaces de garantir os servizos básicos á poboación nin de manter a paz dentro das súas fronteiras.

8. Por que o Produto Interior Bruto non reflicte a repartición da riqueza?

9. Como xorde a cooperación internacional?

10. Escribe tendo en conta o seguinte:

Verde: un continente co IDH baixo

Azul: un continente co IDH medio

Vermello: un continente co IDH alto
Amarelo: un continente co IDH moi alto

REMATEMOS COA DESIGUALDADE EXTREMA

AS NECESIDADES SANITARIAS E DE EDUCACIÓN

1. Define os seguintes conceptos relacionados coa saúde:

Epidemia:

Pandemia:

Antibióticos:

Sida:

Industria farmacéutica:

Cancro:

2. Tomando como referencia a imaxe da páx. 119, na que se ve un grupo de nenas na escola, fai unha reflexión sobre o difícil acceso á educación da muller nalgúns países do mundo.

VIOLENCIA E MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Buscar anuncios ou series de televisión que inciten á violencia e comentar que tipo de violencia representan.

PALABRAS CLAVE

Libre competencia

ONG

Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio

FAO

VIH/SIDA

Patente

Guerra

Conflito armado

Tipos de Guerras (guerras entre estados/guerras civís/ Terrorismo)

Violencia e delincuencia

Feminicidio

Preguntas para repasar o tema 7

1. Indica os tres criterios cos que se mide o IDH

2. Que significa economía de mercado?

3. Que é unha ONG?

4. A que nos referimos con Cooperación Internacional?

5. Explica unha medida de cooperación internacional.

6. Cita as causas naturais da fame

7.Cal é a dobre vía segundo a FAO para loitar contra a fame?

8.Que problema presentan as grandes farmacéuticas?

9. Cita un país cun bo desenvolvemento educativo e un cun pésimo desenvolvemento educativo.

10.Cales son as dificultades nos traballos nun país desenvolvido?

11. Por que existen barrios marxinais nas cidades? A que é debido?

12. Pon un exemplo de conflito armado, de guerra civil, de guerra entre estados e de terrorismo.

13. Que é un feminicidio?

Exercicios para repasar o exame

1. Define:

IDH:

FAO:

Países de economías emerxentes:

Estados falidos:

2. Que se entende por feminicidio? Pon algún exemplo.

3. Explica as causas de orixe natural da fame.

4. Sinala se cada unha das seguintes características ten relación cos países ricos ou cos países pobres.

A. Unha minoría acapara a riqueza do país e unha maioría vive na pobreza:............................................

B. O seu IDH aproxímase ao valor da unidade: ..................................................................................

C. A débeda externa estrangula a súa economía: ...............................................................................

D. Con menos de 2 dólares ao día vive o 84 % da súa poboación: .........................................................

E. Entrega o 0,7 % do seu PIB para a axuda ao desenvolvemento: ........................................................

F. Recibe poboación inmigrante: .....................................................................................................

G. Ten moita poboación desprazada: ...............................................................................................

5. A que se dedican as ONG? Cita algúns exemplos.

1. A pobreza fai que a atención sanitaria sexa deficiente en moitas rexións, pero hai outras causas. Explica cales son.

2. O modelo económico actual baséase na competencia das empresas, o que permitiu impulsar un crecemento económico sen precedentes. Pero este sistema baseado unicamente na competencia presenta un lado negativo. Cal é?

3. Que estratexias propón a FAO para loitar contra a fame?

4. Que diferenza hai entre guerra e conflito armado?

5. Como xorde a cooperación internacional?

6. Que criterios se utilizan para calcular o Índice de Desenvolvemento Humano? Que permite este índice?

7. Se hoxe en día se producen alimentos suficientes para soster a toda a poboación mundial, cales son as causas que explican a fame no mundo?

Por que a educación é un piar básico para o desenvolvemento das persoas e dos países onde viven?

9. Como é o acceso á vivenda en países desenvolvidos?

10. A que chamamos lixiviación?