PROXECTO INTERDISCIPLINAR SOBRE A RIBEIRA SACRA     "SACRUM MYSTERIUM"

Área de Historia

Estándares de aprendizaxe:

3º ESO

 XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado

 XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

 XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais.

 XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

 XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

 XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.

 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

Competencias que se traballan:

Comunicación lingüística CCL

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT

Competencia digital CD

Aprender a aprender CPAA

Competencias sociales y cívicas CSC

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE

Conciencia y expresiones culturales CEC

Material portafolio que se lle entregará ao equipo ao comezar a actividade