PORTFOLIO ALUMNOS 4º ESO

RUBRICA PARA AVALIAR
 O PORTFOLIO DE CIENCIAS SOCIAIS

PORTADA (1 pto)

Inclúe título sugerente na portada.

PRESENTACIÓN DO ALUMNO (1 pto)

Inclúe nome do autor, institución e curso.

Considera data e lugar

CONTIDO e EVIDENCIAS (2 ptos)

O contido do portfolio é congruente cos contidos das leccións ou coas tarefas do curso.

O obxectivo representa a aprendizaxe obtida e a razón pola cal se estructuran desa forma as evidencias.

Inclúe todos os tipos de evidencias: palabras clave, estratexias, resumes, mapas mentais, etc.

As evidencias amosan os avances nas aprendizaxes esperadas.

Todos os documentos constan de encabezados claros, limpos e son explicativos.

ORTOGRAFÍA e WEBGRAFÍA (1 pto)

O portafolio de evidencias está elaborado sen errores ortográficos.

Aparece a webgrafía no final do portfolio

CREATIVIDADE (1 pto)

USO DA LINGUAXE HISTÓRICA E MANEXO DE EIXES CRONOLÓXICOS (2 ptos)

EMPREGO DE ALGÚN ORGANIZADOR GRÁFICO (Diagrama de Venn, Ishikawa, compara-contrasta) (2 ptos)

Criterio de avaliación escala de 1 a 10.

RECORDANDO ...