PORTFOLIO 4º ESO RÚBRICA DE AVALIACIÓN

RUBRICA PARA AVALIAR 

 PORTFOLIO DE CIENCIAS SOCIAIS

PORTADA (1 pto)

Inclúe título sugerente na portada.

PRESENTACIÓN DO ALUMNO (1 pto)

Inclúe nome do autor, institución e curso.

Considera data e lugar

CONTIDO e EVIDENCIAS (2 ptos)

O contido do portfolio é congruente cos contidos das leccións ou coas tarefas do curso.

O obxectivo representa a aprendizaxe obtida e a razón pola cal se estructuran desa forma as evidencias.

Inclúe todos os tipos de evidencias: palabras clave, estratexias, resumes, mapas mentais, etc.

As evidencias amosan os avances nas aprendizaxes esperadas.

Todos os documentos constan de encabezados claros, limpos e son explicativos.

ORTOGRAFÍA e WEBGRAFÍA (1 pto)

O portafolio de evidencias está elaborado sen errores ortográficos.

Aparece a webgrafía no final do portfolio

CREATIVIDADE (1 pto)

USO DA LINGUAXE HISTÓRICA E MANEXO DE EIXES CRONOLÓXICOS (2 ptos)

EMPREGO DE ALGÚN ORGANIZADOR GRÁFICO (Diagrama de Venn, Ishikawa, compara-contrasta) (2 ptos)

Criterio de avaliación escala de 1 a 10.