Portfolios alumnos-as 3º ESO

RUBRICA PARA AVALIAR O PORTFOLIO DE CIENCIAS SOCIAIS

PORTADA (2 ptos)

Inclúe nome do autor, institución e curso.

Inclúe título sugerente na portada.

Considera data e lugar

CONTIDO (2 ptos)

O contido do portfolio é congruente cos contidos das leccións ou coas tarefas do curso.

O obxectivo representa a aprendizaxe obtida e a razón pola cal se estructuran desa forma as evidencias.

EVIDENCIAS (2 ptos)

Inclúe todos os tipos de evidencias: palabras clave, estratexias, resumes, mapas mentais, etc.

As evidencias amosan os avances nas aprendizaxes esperadas.

ORGANIZACIÓN e Uso das Tics (2 ptos)

Todos os documentos constan de encabezados claros, limpos e son explicativos.

ORTOGRAFÍA e WEBGRAFÍA (2 ptos)

O portafolio de evidencias está elaborado sen errores ortográficos.

Criterio de avaliación escala de 1 a 10.

Cada apartado vale 2 puntos.

Portfolios voluntarios dixitais

3º ESO A

3º ESO B