Unidades Didácticas 4º ESO

1ª Avaliación

Aval. Inicial +

Unidade 1 O Antigo Réxime e a Ilustración

Unidade 2 As revolucións burguesas

Unidade 3 A Revolución Industrial

Unidade 4 As grandes potencias e o imperialismo e os inicios do século XX (temas 4 e 5 do libro)

2ª Avaliación

Unidade 5 O período de entreguerras e os antecedentes da II Guerra Mundial (temas 6 e 7 do libro)

Unidade 6 II Guerra Mundial (tema 8 do libro)

Unidade 7 Guerra Fría (Temas 9 e 10 do libro)

3ª Avaliación

Unidade 8 O mundo recente (Tema 11)

Unidade 9 Revolución Tecnolóxica e Globalización (tema 12)

Unidade 10 Relación entre o pasado, presente e futuro a través da historia e da xeografía