UNIDADES DIDÁCTICAS 3º ESO

1ª Avaliación

Avaliación Inicial +

Unidade 1: Espazo e sociedade

Unidade 2: A actividade económica da sociedade

Unidade 3: A actividade agraria

Unidade 4: As actividades industriais

2ª Avaliación

Unidade 5: A xeografía dos servizos

Unidade 6: A economía española

Unidade 7: Desigualdade e Cooperación

Unidade 8: Os grandes retos medioambientais

Introdución á historia

3ª Avaliación

Unidade 9: As orixes da Idade Media

Unidade 10: Renacemento e Reforma

Unidade 11: A Monarquía Hispánica

Unidade 12: O século do Barroco