UNIDADE 4 BUSCANDO A VERDADE

* A teoría do coñecemento-Filosofía do coñecemento.

Estándares de aprendizaxe

*Definine e utiliza as palabras clave da unidade (razón, abstración, utilidade, dogmatismo...)

* Define racionalidade e explica as súas características.

*Explica a concepción sobre as posibilidades da razón. Razón teórica e Razón práctica.

* O papel do erro na procura da verdade.


A VERDADE