Unidade 1 O Antigo Réxime

Avaliación Inicial Curso 2017-18

"UN PARA TODOS 

TODOS PARA UN"

1. Quen é o rei que aparece na secuencia? Con que modelo político o relacionarías? Explica as características dese modelo político.

2. O asesor de finanzas do explica ao rei que hai disturbios en París. Como era a estrutura social na época á que fai referencia a película?

3. O rei recomenda ao monxe Aramis a misión del localizar e asasinar ao líder dos xesuítas en Francia. Busca información sobre a orde e explica por que pensas que puido rivalizar cos monarcas da época. Sabes que importante persoa pertence hoxe en día á orde dos xesuítas?

4. Con que estilo artístico relacionarías as construcións que aparecen na secuencia? Explica que función cumpría esta estética na labor do rei.

5. Investiga sobre o palacio Vaux-le-Vicomte.

6. Investiga as lendas que existen sobre o Home da Máscara de Ferro.

7. Os Mosqueteiros pertencen a unha novela, investiga o nome da mesma e o autor. Indica se é realidade ou está baseada en acontecementos históricos aínda que é de ficción.

PALABRAS CLAVE

Idade Moderna

Antigo Réxime

Privilexio

Estamentos Sociais

Monarquía Absoluta

Ilustración/Ilustrados

Logos

Empirismo, racionalismo, liberalismo

Ciencia/Investigación/Método Científico

NEOCLASICISMO

O Neoclasicismo, é unha arte que apareceu no século XVIII, xunto co racionalismo da Ilustración e que cumple a lei do Péndulo (dun extremo ao outro), este arte decántase pola volta estética e moral da antigüidade Clásica.

Tarefas:

The Art Gallery

The Concerte